RODO

Obowiązek informacyjny

Na podstawie  z art. 13  ust. 1 i 2  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.  UE. L 2016,  nr 119), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o.o. reprezentowany przez Zarząd, ul. Henryka Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: zuojanik@poczta.onet.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Administratora.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu administratora danych na podstawie zawartej umowy.
  5. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
  6. Pani/Pana dane osobowe  nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa.
  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.